Điểm Mới Về Bồi Thường Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất.Hệ Số K Tại TP.HCM

Chia sẻ tin này:
Đây là một trong những nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.
1. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Theo đó, nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất tại TP. Hồ Chí Minh được quy định như sau:

Thứ nhất, việc bồi thường về đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

TP. Hồ Chí Minh xem xét hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất để tạo điều kiện cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có việc làm, thu nhập, ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai, việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi nếu có nhu cầu bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với đất thu hồi hoặc bằng nhà ở và TP. Hồ Chí Minh có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc nhà ở.

Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh quyết định tỷ lệ quy đổi, điều kiện bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với đất thu hồi hoặc nhà ở phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ảnh minh họa

2. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp (hệ số K)

Đồng thời, Nghị quyết 98/2023/QH15 quy định UBND TP. Hồ Chí Minh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh thông qua và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) phù hợp với tình hình thực tiễn của TP. Hồ Chí Minh để áp dụng tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất (không phân biệt giá trị tính theo bảng giá đất) trong trường hợp bảng giá đất đã thu thập thông tin thị trường và xây dựng đến từng thửa đất để áp dụng cho các trường hợp sau đây:

– Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức của hộ gia đình, cá nhân.

– Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm đối với tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

 

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm